Giften veelal fiscaal aftrekbaar

Wanneer je organisatie Stichting Vrienden voor Afrika steunt, laat je het belang van maatschappelijke betrokkenheid bij het welzijn niveau in Malawi zien. In veel gevallen zijn jouw giften fiscaal aftrekbaar. Hieronder vind je meer informatie over de fiscale voordelen.

een belastingvrije gift kan geheel aftrekbaar zijn als het een zakelijke kostenpost betreft en de gift in wat voor vorm dan ook een positieve, nuttige bijdrage levert aan jouw bedrijfsvoering. Denk hierbij aan reclame, sponsoring en donaties in manuren. Deze kostenpost is ook aftrekbaar wanneer in het betreffende jaar een fiscaal verlies wordt geleden (het verlies wordt dan vergroot).

Vennootschapsbelasting en giften

Een bedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt kan giften aan een goed doel aftrekken van de belasting. Hiervoor bestaan specifieke regels die verschillen van de giftenaftrek voor particulieren. Giften aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zijn aftrekbaar van de belasting in het jaar waarin ze zijn gedaan. Het bedrag aan giftenaftrek mag niet meer zijn dan 50% van de winst en moet onder de € 100.000 blijven. De winst mag door de belastingaftrek niet negatief worden en de giften moeten schriftelijk aantoonbaar zijn. De regelgeving rondom giftenaftrek is complex. Vraag advies aan een belastingadviseur of kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Inkomstenbelasting en giften

De hoogte van de niet-zakelijke giftenaftrek hangt af van het verzamelinkomen, de op basis daarvan berekende drempel en de voor de desbetreffende persoon geldende maximering. Het inkomen van de fiscaal partner is medebepalend voor de uiteindelijke giftenaftrek. Wanneer de gift wordt verstrekt gedurende een periode van vijf jaren of meer, dan kan deze onder voorwaarden in aanmerking komen voor volledige aftrek. Lees er meer over op de website van de Belastingdienst.

Gift of sponsoring

Gift

Doe jij met jouw bedrijf een gift, dan is er sprake van vrijgevigheid. Daar is geen tegenprestatie aan verbonden. De gift moet aan een (culturele) ANBI of een steunstichting zijn. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling, een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor een algemeen belang ofwel niet commerciële inzet. Ook mag de instelling met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk hebben De gift is vrijgesteld van btw. Wij zijn ook een ANBI-stichting.

Sponsoring

Bij sponsoring vindt wel een tegenprestatie plaats. Meestal gaat het om financiële steun in ruil voor naamsbekendheid. De instelling die de sponsoring ontvangt, mag een factuur uitschrijven aan jouw bedrijf. Over sponsorbijdragen wordt dan btw geheven. Bij giften in natura is de waarde in het economische verkeer op het moment dat de schenking wordt gedaan bepalend